Harmonogram - studia niestacjonarne I stopnia Wydział Architektury

HARMONOGRAM REKRUTACJI
Studia niestacjonarne I stopnia
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

Elektroniczna rejestracja kandydatów  1 – 22 czerwca 2017 r. - architektura 
1 czerwca  13 lipca 2017 r. - architektura krajobrazu
Wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia

(decyduje data dokonania wpłaty lub przelewu)
 do 26 czerwca 2017 r. - architektura 
do 13 lipca 2017 r. - architektura krajobrazu
Egzamin wstępny 27 i 28 czerwca 2017 r.
Ogłoszenie wyników egzaminu wstępnego 6 lipca 2017 r.
(do godz. 12:00)
Wgląd do prac egzaminacyjnych i proto­kołów egzaminu wstępnego (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy w formie pisemnej zgłoszą chęć wglądu w swoje prace) Termin ustala WKR WA.
Rozsyłanie decyzji o nieprzyjęciu z powodu niezdanego egzaminu wstępnego od 7 lipca 2017 r.

Składanie w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:
- dokumentów - przez kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminu z rysunku oraz
- dokumentów i portfolio - przez kandydatów na kierunek architektura krajobrazu 

7-17 lipca 2017 r.
(w przypadku wysyłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu dokumentów do WKR)

Ogłoszenie wyników oceny portfolio

19 lipca 2017 r.

Składanie przez osoby nieprzyjęte na studia stacjonarne deklaracji dotyczącej chęci zmiany formy studiów na niestacjonarne 

od 24 lipca 2017 r.  (od godz. 12:00)
do 25 lipca 2017 r. 

Ogłoszenie list osób przyjętych

26 lipca 2017 r. (do godz. 12:00)

Potwierdzenie za pośrednictwem systemu elektronicznej rejestracji chęci podjęcia studiów przez osoby przyjęte

do 27 lipca 2017 r. 
Rozsyłanie do kandydatów: decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia, umów w sprawie warunków pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz opłat za wydanie dokumentów związanych z odbywaniem studiów niestacjonarnych. od 27 lipca 2017 r. 

Przekazanie przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną do Działu Kształcenia listy immatrykulacyjnej osób przyjętych na I rok studiów

do 28 lipca 2017 r. 
(do godz. 12:00) 

Przekazanie przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną do Działu Kształcenia sprawozdania EN-1 o liczbie kandydatów i osób przyjętych na studia

do 3 października 2017 r.

Additional information